Οροι Χρησης

Essity Hellas AE
17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας & Καλαμάτας 2
14564, Ν. Κηφισιά, Αθήνα

Οι παραπομπές ακολούθως στις λέξεις «Essity», «εμάς» ή «εμείς» είναι παραπομπές στην Essity AB Essity (publ), ως πάροχο αυτής της ιστοσελίδας («Ιστοσελίδα»), εκτός εάν προκύπτει από άλλα σημεία ότι κάποια Ιστοσελίδα ή άλλη υπηρεσία ορίζει άλλη οντότητα οπότε, σε αυτή την περίπτωση, η λέξη «Essity» θα παραπέμπει στην εν λόγω άλλη οντότητα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν σε σχέση με Ιστοσελίδες και άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
 
Για τους σκοπούς παροχής της Ιστοσελίδας της και των παρόντων Όρων Χρήσης, η Essity θα τηρεί το δίκαιο της Σουηδίας. Ωστόσο, επειδή ο Όμιλος Essity περιλαμβάνει οντότητες σε παγκόσμια κλίμακα, σημειώστε ότι εάν κάποια άλλη εταιρεία ορίζεται ως πάροχος ορισμένης Ιστοσελίδας ή υπηρεσίας, το εθνικό δίκαιο της χώρας στην οποία εδρεύει η εν λόγω οντότητα μπορεί να προβλέπει διαφορετικούς ή πρόσθετους κανόνες. Σε αυτή την περίπτωση, το εθνικό εφαρμοστέο δίκαιο θα ισχύει και θα τηρείται από την εν λόγω οντότητα έως τον απαιτούμενο βαθμό.
 
Νομική δήλωση
 
Τα στοιχεία της παρούσας Ιστοσελίδας παρέχονται από τη Essity ως υπηρεσία στους πελάτες της και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη μεμονωμένων αντιγράφων με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων.
 
Πραγματοποιώντας λήψη οποιαδήποτε στοιχείων από την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ούτε να πραγματοποιήσετε λήψη τυχόν στοιχείων από αυτή.

Πληροφορίες για εμπορικά σήματα
 
Όλα τα ονόματα, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Essity, των συγγενών μερών, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των χορηγών άδειας ή εταίρων κοινοπραξίας.
 
Τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες της Essity μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή εφόσον δοθεί εκ των προτέρων η γραπτή άδεια της Essity.
 
Κάθε χρήση των εμπορικών σημάτων της Essity στη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων της Essity απαιτεί τη δέουσα αναγνώριση.
 
Περιορισμένη χρήση/ Μοναδική άδεια αντιγράφου
 
Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα , εικονίδια πλήκτρων (button icons), εικόνες, ηχητικά κλπ, και λογισμικό αποτελούν περιουσία της Essity ή των προμηθευτών περιεχομένου αυτής και προστατεύονται από το σουηδικό και το διεθνές δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διανομή οποιωνδήποτε στοιχείων αυτής της Ιστοσελίδας μπορεί να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους και υπόκειται σε αστικές και ποινικές κυρώσεις.
Ούτε η παρούσα Ιστοσελίδα ούτε κάποιο μέρος αυτής μπορεί να αναπαράγεται, να αντιγράφεται, να πωλείται, να μεταπωλείται ή άλλως να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για τυχόν εμπορική χρήση που δεν επιτρέπεται ρητά γραπτώς από τη Essity. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μόνο ενός αντιγράφου των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις Ιστοσελίδες της Essity σε έναν μόνο υπολογιστή αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική, εσωτερική χρήση.
 
Δεν μπορείτε να τροποποιείτε, να χρησιμοποιείτε ή να μεταβιβάζετε τις πληροφορίες για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ούτε μπορείτε να απομακρύνετε τυχόν ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ανακοινώσεις αποκλειστικότητας από τις πληροφορίες. Συμφωνείτε ότι φέρετε την ευθύνη να αποτρέπετε κάθε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των στοιχείων και να εξασφαλίζετε ότι όλοι οι υπάλληλοι και εργολάβοι, εάν υφίστανται, της επιχείρησής σας συμμορφώνονται με αυτούς τους περιορισμούς.
 
Είστε υπεύθυνοι να τηρείτε όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων (copyright). Σας επιτρέπουμε να δημιουργείτε αντίγραφα της παρούσας Ιστοσελίδας στο πλαίσιο απαραίτητων παρεπόμενων ενεργειών ενώ επισκέπτεστε αυτή την Ιστοσελίδα και μπορείτε να τυπώσετε αντίγραφο για προσωπική σας χρήση του μέρους εκείνου της Ιστοσελίδας που είναι απαραίτητο για προσωπικούς σκοπούς. Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά. Δεν μπορείτε να πλαισιώσετε την παρούσα Ιστοσελίδα ούτε να συνδεθείτε σε άλλη σελίδα πέραν της αρχικής σελίδας χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια της εταιρείας μας. Η Essity δεν χορηγεί κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα προς εσάς στο πλαίσιο οποιωνδήποτε διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή στοιχείων εμπορικού απορρήτου.
 
Αποποίηση ευθύνης για εγγύηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας, ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Σε περίπτωση που η Essity συνδέεται με τον δικτυακό τόπο τρίτων μερών, η εν λόγω σύνδεση παρέχεται μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των χρηστών και η Essity δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην εν λόγω ιστοσελίδα.
 
Σε καμία περίπτωση η Essity δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των πληροφοριών, ακόμα και αν η Essity έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
 
Επιπλέον, η Essity δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την αρτιότητα των πληροφοριών, του κειμένου, των γραφικών, των συνδέσμων ή των άλλων στοιχείων που μπορεί να περιέχονται σε αυτές τις πληροφορίες. Η Essity μπορεί να προβεί σε αλλαγές σε αυτό το περιεχόμενο ή στα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Essity δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ενημέρωσης των πληροφοριών ή των άλλων στοιχείων που εισάγονται στην παρούσα Ιστοσελίδα.
 
Υποβαλλόμενα στοιχεία χρήστη
 
Τυχόν στοιχεία, πληροφορίες ή άλλες ανακοινώσεις που διαβιβάζετε ή αναρτάτε σε αυτήν την ιστοσελίδα θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά, μη αποκλειστικά, ανέκκλητα, μη αποκλειστικά, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης και πλήρως παραχωρούμενα με άδεια εκμετάλλευσης («Ανακοινώσεις»). Η Essity δεν θα έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με τις Ανακοινώσεις.
 
Η Essity θα είναι ελεύθερη να γνωστοποιήσει, να αντιγράψει, να διανείμει, να ενσωματώσει ή/και άλλως να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε Ανακοινώσεις, μαζί με όλα τα δεδομένα, τις εικόνες, τους ήχους, τα κείμενα και όσα άλλα στοιχεία ενσωματώνονται σε αυτά, για οποιονδήποτε και όλους τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.
 
Εάν υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα στην παρούσα Ιστοσελίδα ή άλλως στη Essity, συναινείτε δια της παρούσας στη χρήση αυτών των δεδομένων εκ μέρους της Essity για το σκοπό της αξιολόγησης των πληροφοριών σας και για την εμπορική διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της Essity, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μεταβίβασης των δεδομένων σε τρίτες χώρες και ανάρτησης των προσωπικών σας δεδομένων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το δίκαιο της Σουηδίας, η Essity θα είναι υπεύθυνη για αυτή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Essity σε περίπτωση εσφαλμένων δεδομένων ή άλλων ζητημάτων που συνδέονται με τα προσωπικά δεδομένα.
 
Δεν μπορείτε να αναρτάτε Ανακοινώσεις οι οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι προσβλητικές ή ότι παραβιάζουν το απόρρητο άλλων ατόμων ή αποτελούν εμπορική προώθηση ή είναι, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομες ή ανάρμοστες. Η Essity θα διαγράφει τέτοιου είδους ανακοινώσεις όποτε τις αντιλαμβάνεται και διατηρεί το δικαίωμα να σας αποκλείσει ως χρήστη από την Ιστοσελίδα ή την υπηρεσία μας.
Για χρήση υπηρεσιών τρίτων μερών, όπως το Facebook, μπορεί επίσης να ισχύουν οι όροι των τρίτων μερών. Για παράδειγμα, το Facebook εφαρμόζει τη δική του «Δήλωση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων» σε όλους τους χρήστες και επισκέπτες του Facebook, και συνιστούμε να διαβάσετε τους εν λόγω όρους προτού χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτων μερών.
 
Άλλα
 
Η Essity μπορεί να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας αυτή την ανάρτηση. Η Essity, αποκλειστικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα: (1) να μεταβάλλει την παρούσα Νομική Δήλωση, (2) να παρακολουθεί και να απομακρύνει καταχωρήσεις, ή/και (3) να διακόψει τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
 
Εάν κάποιος όρος, προϋπόθεση ή διάταξη της παρούσας Νομικής Δήλωσης κριθεί παράνομος, άκυρος, ανεφάρμοστος ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστός, σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεαστεί ούτε θα παρεμποδιστεί η εγκυρότητα και η δυνατότητα εκτέλεσης των υπόλοιπων όρων, προϋποθέσεων και διατάξεων.