Το Παγκόσμιο Πρότυπο Προμηθευτών ΤΕΝΑ

Όλοι οι προμηθευτές μας πρέπει να συμμορφώνονται με το Παγκόσμιο Πρότυπο Προμηθευτών TENA, το οποίο περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια των προϊόντων και το περιβάλλον. Περιλαμβάνει επίσης τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, που καλύπτει τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας. Οι προμηθευτές καλούνται επίσης να πραγματοποιήσουν αυτοαξιολόγηση μέσω της βάσης δεδομένων Sedex προτού πραγματοποιήσουμε εμείς έναν έλεγχο, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, για να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωση.