Βρίσκεστε στο <country>

Πηγαίνετε στον ιστότοπο της ΤΕΝΑ για τοπικές πληροφορίες.

Αξιολογήσεις κύκλου ζωής: μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε ό,τι κάνουμε

Η αξιολόγηση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) είναι το μόνο επιβεβαιωμένο εργαλείο για τη μέτρηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Με την ενσωμάτωση των ΑΚΖ στο έργο καινοτομίας μας, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητα των προϊόντων μας, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό και την προμήθεια υλικών, έως τη μεταφορά, την κατασκευή, τη χρήση και την απόρριψη.