Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα ορίζεται ως "ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες". Αυτή είναι η αρχή μας σε όλους τους τομείς της εργασίας μας με τη βιωσιμότητα.
Παραπομπή - Αναφορά Brundtlandt "Το κοινό μας μέλλον" (1987)

Η πολιτική μας περί βιωσιμότητας

Η SCA σκοπό έχει τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της εταιρείας, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα της ζωής των υπαλλήλων της και συμβάλλοντας με άλλους τρόπους στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία των πελατών, προμηθευτών και των εθνών στα οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται. Η SCA δίνει μεγάλη έμφαση στις ανανεώσιμες και ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες και καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλή για το περιβάλλον. Αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών όσον αφορά τη λειτουργικότητα, την οικονομία, την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δηλώσεις πολιτικής:

  • Η SCA θα διεξάγει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα των εταιρικών βέλτιστων πρακτικών και σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Η SCA δεσμεύεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεών της, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.
  • Η SCA δεσμεύεται για διαφάνεια και ανοικτή επικοινωνία σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές της. Επιζητά το διάλογο με τους μετόχους της, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας καθολικής βέλτιστης πρακτικής. Η SCA απαιτεί την ίδια δέσμευση για διαφάνεια και ανοικτή επικοινωνία από τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους της.
  • Η SCA αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της στα διάφορα στάδια του χρόνου ζωής τους και σε αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνει προμηθευτές και υπεργολάβους.
  • Η SCA προάγει σε ολόκληρο το φάσμα του οργανισμού της τα κατάλληλα, αναγνωρισμένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management Systems). Η SCA διαρκώς αναθεωρεί και θέτει υπό κριτική αμφισβήτηση τους σκοπούς και τους στόχους της, προκειμένου να μειώσει τη γενική επίδρασή της στο περιβάλλον.
  • Η SCA στόχο έχει να παρέχει ένα ασφαλές και απαλλαγμένο από διακρίσεις εργασιακό περιβάλλον στους υπαλλήλους της. Όλες οι μονάδες πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με την εθνική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις. Η SCA επιζητά ενεργά τη συνεχή βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Ο κύκλος ζωής των προϊόντων μας

Η πρόοδος

Οι καιροί έχουν αλλάξει και έχουμε προοδεύσει όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τα προϊόντα μας και τον τρόπο παραγωγής τους. Για να έχουμε πραγματικά συνολική άποψη για ένα προϊόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του. Αυτό σημαίνει ότι συλλέγουμε δεδομένα από την αρχή της εξαγωγής των φυσικών πόρων (π.χ. πετρέλαιο, εξόρυξη, δασοκομία) και στη συνέχεια συμπεριλαμβάνουμε όλους τους άλλους παράγοντες του κύκλου ζωής του προϊόντος: την παραγωγή, την κατασκευή, τη μεταφορά, τη χρήση του από τον καταναλωτή και την απόρριψή του. Με αυτή τη συνολική άποψη, η οποία συχνά αποκαλείται "από το λίκνο έως τον τάφο", αποφεύγουμε τη μετατόπιση του περιβαλλοντικού φορτίου από το ένα μέρος του κύκλου ζωής στο άλλο.

Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής

Για να μελετήσουμε τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, χρησιμοποιούμε μια μεθοδολογία, η οποία ονομάζεται Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment - LCA) και έχει υιοθετηθεί ευρέως τόσο από τη βιομηχανία όσο και από τις ρυθμιστικές αρχές. Τα πρότυπα ISO 14040 - 14044 ορίζουν τις αρχές και το πλαίσιο για τον τρόπο εκτέλεσης μιας Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής.

Οι Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής πραγματοποιούνται τακτικά στα προϊόντα TENA για περισσότερο από μία δεκαετία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε μια εσωτερική βάση δεδομένων Αξιολογήσεων Κύκλου Ζωής και τώρα πραγματοποιούμε μια Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής για κάθε νέο προϊόν ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης.

Προστασία των φυσικών πόρων

Τα αποτελέσματα από τις Αξιολογήσεις του Κύκλου Ζωής δείχνουν σαφώς ότι η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση λαμβάνει χώρα κατά την παραγωγή των πρώτων υλών. Συνεπώς, θεωρούμε ζωτικής σημασίας τη χρήση των υλικών στα προϊόντα μας με τον πιο αποδοτικό τρόπο, χωρίς να διακυβεύουμε τη λειτουργία του προϊόντος, καθώς και τον συνεχή διάλογο με τους προμηθευτές μας.

Περιβαλλοντική σήμανση

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον

Στην SCA αξιολογούμε την περιβαλλοντική επίδραση όλων των προϊόντων μας μέσω της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (βλέπε παραπάνω). Κατ' αυτό τον τρόπο αποκτούμε μια σαφώς ευρύτερη οπτική όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος και επίσης διασφαλίζουμε ότι οι διαδικασίες μας είναι περιβαλλοντικά ασφαλείς. Τα αποτελέσματα από τις Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έναν τύπο περιβαλλοντικής σήμανσης που ονομάζεται Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (Environmental Product Declarations - EPD). Η σήμανση EPD είναι διεθνής και βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 14025. Επίσης παράγουμε περιβαλλοντικά φύλλα δεδομένων για όλες τις ομάδες προϊόντων περιγράφοντας το προϊόν και τα σχετικά υλικά. Ορισμένα από τα δεδομένα προέρχονται από τις Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής.

Επισκόπηση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας

Μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη διαδρομή

Πιστεύουμε ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ζωτικό μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής μας. Επιζητούμε διαρκώς την ανάπτυξη και τη βελτίωση του συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας με τους εξής τρόπους:

  • Κατασκευάζουμε τα προϊόντα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα υλικά κατά το δυνατόν πιο αποδοτικά. Αυτό σημαίνει επίσης περισσότερο φορτίο ανά κυβική μονάδα.
  • Δημιουργούμε ένα αποδοτικό σύστημα διανομής και διασφαλίζουμε ότι όλα τα φορτηγά αναχωρούν από την αποθήκη με πλήρες φορτίο.
  • Διατηρούμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και διανέμουμε όλα τα στοιχεία από την παραγγελία του πελάτη στην πρώτη παράδοση, κάτι που διατηρεί τον αριθμό των μεταφορών στο ελάχιστο όριο. 
  • Επιλέγουμε προμηθευτές, οι οποίοι βρίσκονται σε μια εύλογη γεωγραφική απόσταση.
  • Παραγγέλνουμε πρώτες ύλες με υπευθυνότητα, ώστε οι προμηθευτές μας να μπορούν να χρησιμοποιούν στο μέγιστο τους μεταφορικούς τους πόρους.

Η δέσμευσή μας όσον αφορά τις συσκευασίες και την ανακύκλωση

Η ανάγκη της συσκευασίας

Για τη διατήρηση της ακεραιότητας και του συνόλου των ιδιοτήτων του προϊόντος, η συσκευασία πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά. Αν ένα προϊόν έχει υποστεί ζημιά και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όλη η ενέργεια και η προσπάθεια για την παραγωγή του είναι άχρηστα. Στην Ευρώπη, η οδηγία περί συσκευασιών ορίζει ένα νομοθετικό πρότυπο, το οποίο πρέπει να ικανοποιεί η συσκευασία.

Ποιος έχει την ευθύνη για την ανακύκλωση;

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, η συλλογή και η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας αποτελεί ευθύνη του παραγωγού. Συνεπώς, η εταιρεία που εισάγει το προϊόν και τη συσκευασία του στην αγορά έχει την οικονομική ευθύνη για τη διασφάλιση της ανάκτησής του με τον πιο αποδοτικό περιβαλλοντικά τρόπο. Η συλλογή και η ανάκτηση συνήθως πραγματοποιούνται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και συμβολίζονται με ένα λογότυπο επάνω στη συσκευασία, όπως είναι η πράσινη κουκκίδα.

Πώς κάνουμε τη διαφορά

Η SCA δεσμεύεται έναντι του προγράμματος της πράσινης κουκκίδας σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος της χρηματοδότησης για την ανάκτηση των υλικών συσκευασίας μας. Επίσης διασφαλίζουμε ότι μέσω της ανάπτυξης των προϊόντων μας, την επιλογή προμηθευτών και την επιλογή υλικών πληρούμε τις προθέσεις της οδηγίας της ΕΕ περί συσκευασιών και απορριμμάτων από συσκευασίες.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε

Τι περιέχουν τα προϊόντα μας;

Η σειρά προστατευτικών εσωρούχων της TENA για την ακράτεια αποτελείται από τα παρακάτω υλικά: έναν απορροφητικό πυρήνα, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός πολτού fluff και υπεραπορροφητικού πολυμερούς ή SAP, μιας διαπερατής, μη υφασμένης στρώσης και μιας στρώσης πολυαιθυλενίου ή αναπνεύσιμης στρώσης-φράγματος.

Αυτές οι στρώσεις έχουν συγκολληθεί και έχουν προστεθεί διάφορα χαρακτηριστικά κατά των διαρροών, όπως διαμήκη ελαστικά νήματα και λάστιχα στη μέση. Επίσης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι στερέωσης των προϊόντων, π.χ. με ταινίες, ζώνες, άγκιστρα και θηλιές.

Μια σύντομη επεξήγηση των υλικών 

Πολτός fluff
Ο πολτός fluff κατασκευάζεται από ξύλο και αποτελείται από κυτταρικές ίνες. Είναι ένας ανανεώσιμος και βιοδιασπώμενος φυσικός πόρος και κανονικά αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό βάρος του προϊόντος. Ο πολτός fluff έχει υποστεί λεύκανση για μέγιστη απορροφητικότητα βάσει της διαδικασίας Elementary Chlorine Free (χωρίς χλώριο στο αρχικό στάδιο - ECF), συνεπώς δεν χρησιμοποιείται αέριο χλώριο.

Υπεραπορροφητικό πολυμερές (Super absorbent polymer - SAP)

Το υπεραπορροφητικό πολυμερές έχει τη μορφή μικρών, λευκών σωματιδίων, τα οποία μπορούν να απορροφούν και να συγκρατούν πολύ μεγάλες ποσότητες ούρων. Η χημική σύνθεση αυτού του πολυμερούς είναι ένα διασταυρωμένο πολυακρυλικό και παράγεται από το πετρέλαιο.

Η μη υφασμένη στρώση

Η μη υφασμένη στρώση είναι ένα λεπτό υλικό σαν ύφασμα, οι ίνες του οποίου μπορεί να είναι λεπτές, τραχιές, συνθετικές ή φυσικές. Η παραγωγή των μη υφασμένων στρώσεων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και σε πολλές περιοχές βάρους επιφανείας. Στα προϊόντα TENA χρησιμοποιούνται κυρίως δύο τύποι μη υφασμένων στρώσεων, οι τύποι spunbond και thermobond.

Στρώση πολυαιθυλενίου

Στα προϊόντα υγιεινής μας η στρώση πολυαιθυλενίου λειτουργεί σαν φράγμα στα υγρά. Η στρώση πολυαιθυλενίου μπορεί να συγκολληθεί με τη μη υφασμένη στρώση σχηματίζοντας το υφασμάτινο οπίσθιο φύλλο σε ορισμένα από τα προϊόντα TENA.

Θερμή κόλλα ή κόλλα

Οι κολλώδεις ύλες που χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση των συστατικών ονομάζονται "θερμή κόλλα" και είναι μείγματα διαφόρων πολυμερών και ρητινών. Οι ρητίνες που χρησιμοποιούμε είναι εντελώς συνθετικές.

Ελαστικά νήματα

Τα ελαστικά νήματα που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα TENA κατασκευάζονται από πολυισοπρένιο ή από πολυουρεθάνη. Και τα δύο υλικά παράγονται από πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Στα προϊόντα TENA δεν χρησιμοποιούνται ποτέ νήματα από φυσικό καουτσούκ.

Διαχείριση απορριμμάτων

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Τα προϊόντα της TENA κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε υπάρχουσα μέθοδο χειρισμού απορριμμάτων. Τα προϊόντα υγιεινής αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο ποσοστό του συνολικού χειρισμού απορριμμάτων. Ο ξεχωριστός χειρισμός απορριμμάτων για αναλώσιμα προϊόντα υγιεινής συνήθως δεν ωφελεί το περιβάλλον.

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των πιο συνηθισμένων μεθόδων χειρισμού απορριμμάτων:

Υγειονομική ταφή απορριμμάτων

Η υγειονομική ταφή είναι ο συνηθέστερος τρόπος χειρισμού των οικιακών απορριμμάτων παγκοσμίως. Με την υγειονομική ταφή πιθανόν να αποδεσμευτούν αέρια του θερμοκηπίου (όπως διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο) και αποτελεί τη λιγότερο επιθυμητή επιλογή για το χειρισμό των απορριμμάτων. Με την υγειονομική ταφή σπαταλώνται επίσης πόροι, καθώς τα υλικά που συνιστούν το χρησιμοποιημένο προϊόν ούτε επαναχρησιμοποιούνται ούτε ανακτώνται. Στην Ευρώπη, η νομοθεσία αυτή τη στιγμή έχει στραφεί προς τη σταδιακή κατάργηση των χώρων υγειονομικής ταφής.

Αποτέφρωση και ανάκτηση ενέργειας

Η αποτέφρωση και η ανάκτηση ενέργειας χρησιμοποιημένων προϊόντων αποτελεί σίγουρα μια προτιμώμενη επιλογή χειρισμού των απορριμμάτων. Το 50% ενός προϊόντος συνήθως αποτελείται από πολτό fluff, ο οποίος θεωρείται βιοκαύσιμο. Αν αυτή η πηγή ενέργειας αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα, υπάρχει σαφές όφελος για το περιβάλλον. Τα προϊόντα TENA για την ακράτεια δεν περιέχουν υλικά ή χημικές ουσίες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιβλαβείς εκπομπές.

Λιπασματοποίηση

Καταρχάς, δεν συνιστούμε σε καμία περίπτωση να κάνετε στο σπίτι σας λιπασματοποίηση των χρησιμοποιημένων προϊόντων υγιεινής, καθώς υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης ιατρικών καταλοίπων και επιβλαβούς μικροβιακού περιεχομένου (επίσης, σε ορισμένες χώρες είναι παράνομο). Στη βιομηχανική λιπασματοποίηση, η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων προϊόντων για την ακράτεια είναι μια δύσκολη διαδικασία. Η αφαίρεση του πλαστικού περιεχομένου σημαίνει ότι ίσως θα πρέπει να εγκατασταθούν μηχανήματα και κατά συνέπεια να αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας. Μια εναλλακτική λύση στη λιπασματοποίηση είναι η βιοαεριοποίηση. Με αυτό τον τρόπο παράγεται αέριο μεθανίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς.

Η διαμάχη σχετικά με τα αναλώσιμα έναντι των επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων

Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά;

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης αναλώσιμων σε αντίθεση με τις επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες αποτελούν θέμα συζήτησης. Ορισμένες συγκρίσεις έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις επιπτώσεις των απορριμμάτων. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις οποιουδήποτε προϊόντος πρέπει να αξιολογούνται στο πλαίσιο ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος, από τη χρήση των πρώτων υλών, έως την κατασκευή, τη χρήση του προϊόντος και τέλος την απόρριψη. Η επιλογή μιας πάνας βάσει μόνο περιβαλλοντικών κριτηρίων (όπως τα στερεά απόβλητα) παραβλέπει τη συμβολή άλλων σημαντικών παραγόντων, όπως είναι η μόλυνση του αέρα και των υδάτων ή η συνεχής χρήση ενέργειας.

Μια ανεξάρτητη άποψη

Το 2005, δημοσιεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μια αναφορά Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής, στην οποία πραγματοποιήθηκε σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεταξύ υφασμάτινων πανών και αναλώσιμων προϊόντων. Σύμφωνα με τα ευρήματα δεν υπήρχαν οριστικοί νικητές ή χαμένοι από περιβαλλοντική άποψη. Και οι δύο επιλογές προκαλούν εκπομπές και χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό ενέργειας, νερού και πρώτων υλών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι υφασμάτινες πάνες καταναλώνουν περισσότερο νερό και παράγουν περισσότερες εκπομπές μεταφερόμενες διά του ύδατος από τις αναλώσιμες πάνες, οι οποίες παράγουν περισσότερα στερεά απόβλητα και καταναλώνουν περισσότερες πρώτες ύλες.

Η κατακλείδα σχετικά με τα αναλώσιμα προϊόντα

Τα οφέλη των αναλώσιμων πανών τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα ιδρύματα καθιστούν την απάντηση πολύ πιο σαφή. Οι σύγχρονες αναλώσιμες πάνες είναι υψηλής απορροφητικότητας με εξαιρετικά στεγνή επιφάνεια, το οποίο σημαίνει ότι ο ασθενής διατρέχει μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης δερματικών ερεθισμών. Επίσης, συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των οσμών και περιορίζουν τη συχνότητα των πλύσεων, μειώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο το κόστος προσωπικού που σχετίζεται με τη διαχείριση της ακράτειας στα ιδρύματα.

Πίσω