Ούρηση

Η ενέργεια του ουρώ (κένωση, διέλευση ούρων).